SYARAT-SYARAT ASET UNTUK DIWAKAFKAN

Posted by

Pada masa kini, ramai masyarakat telah dididik untuk membaca dan memahami wakaf dan juga telah didedahkan oleh banyak aset yang diwakafkan. Pembaca juga banyak yang rendah hati tentang pemberian wakaf kerana terdapat beberapa artikel sebelumnya telah diterbitkan untuk berceritakan tentang wakaf. Secara ringkasnya, wakaf yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah bertujuan untuk melakukan amal yang berpandukan Syariah. Empat komponen yang perlu ada untuk mengesahkan kontrak Wakaf adalah pemberi Wakaf (Wakaf), asset wakaf (Mawquf), penerima Wakaf (Mawquf’alaih) dan yang terakhir ialah tawaran dan penerimaan wakaf tersebut.

Dalam bahasa Arab, istilah “Aset wakaf” disebut sebagai “Mawquf”, yang secara ringkasnya merujuk kepada persoalan dalam kontrak Wakaf. Menurut amalan Islam, seorang Mawquf perlu mempunyai syarat-syarat tertentu untuk memberikan wakaf  kepada masyarakat. Syarat yang pertama adalah nilai aset. Aset yang akan digunakan mestilah mempunyai nilai yang baik dalam masyarakat dan juga Syariah. Syarat ini mengehadkan penggunaan perkara-perkara yang dianggap haram oleh Syariah sebagai aset wakaf contohnya ialah penggunaan kilang bir, gereja atau kuil sebagai aset wakaf kerana Syariah tidak akan menganggap bahawa objek itu bernilai.

Syarat yang kedua adalah pengabdian kekal. Harta atau benda yang akan digunakan sebagai Mawquf mestilah didedikasikan secara kekal untuk penggunakan harta Wakaf. Dengan kata lain, setelah diberikan, harta itu tidak boleh diambik balik oleh pemilik aset tersebut. Seterusnya, syarat yang ketiga ialah pemilikan harta. Harta atau perkara yang diserahkan mestilah dimiliki oleh pemilik Wakaf yang dianggap sebagai pengasas Wakaf atau orang yang menyumbangkan hartanya untuk penubuhan Wakaf. Oleh itu, syarat ini membatalkan sumbangan harta yang tidak dimiliki oleh Waqif. Kewujudan aset adalah aset khusus yang mesti ada dan mesti dinyatakan dalam kuantiti, saiz, lokasi dan cara penentuan yang lain.

Selain itu, pelantikan pemegang amanah mesti dijalankan. Hal ini kerana harta Wakaf diharapkan dapat menjana pendapatan untuk menguruskan pengurusan dan pengembangannya. Syarat wakaf adalah harus mempunyai pemegang amanah, yang dikenali sebagai Mutawalli, yang akan bertanggungjawab untuk pengurusannya. Pemegang amanah ini diharapkan akan menerima bayaran untuk tugasnya. Seterusnya adalah kekekalan aset. Mengenai kekekalan Mawquf, keempat mazhab mempunyai pendapat yang berbeza iaitu mazhab Hanifi menyatakan bahawa aset itu harus memiliki aset yang berkekalan, para Shafii dan Hanbali berpendapat bahawa setiap aset dapat digunakan oleh masyarakat dalam jangka masa yang panjang dan dapat dikekalkan dan tetap utuh. Akhir sekali, mazhab Maliki tidak mementingkan kekekalan dan lebih tepatnya membuktikan bahawa pemilikan Mawquf oleh para Wakaf cukup untuk mengesahkan perkara tersebut.

Kesimpulannya, aset Wakaf dikenakan syarat untuk memastikan kesahihannya dan kelalaian mana-mana syarat ini dalam keadaan terburuk dapat menjadikannya tidak sah. Tetapi, jangan risau, institusi dan platform Wakaf Islam yang menawarkan penyelesaian Islamic FinTech seperti Finterra melakukan penyelidikan yang cukup dalam hal ini. Platform WAQFChainnya menggunakan teknologi blockchain untuk menghidupkan kembali Wakaf untuk kebaikan umat manusia. Ini untuk memastikan bahawa umat Islam yang ingin menyumbang untuk tujuan wakaf tidak dibebani dalam hal ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s